,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

Riaditeľ školy Mgr. Anna Miháliková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005-R z 31.10.2005, v zmysle zákona č. 245/2008, § 150, ods. 5., na základe odporúčania RÚVZ v Galante, so súhlasom zriaďovateľa školy Obec Dolná Streda a jej štatutárneho zástupcu PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho vydáva

R O Z H O D N U T I E

o prerušení školskej dochádzky v prípade lokálnej epidémie v zariadení, t.j. pri overenom pretrvávaní chorobnosti na chrípku a chrípke podobných ochorení vrátane COVID 19 pri 50% chýbajúcich žiakov a zamestnancov.

termín: od pondelka 05.02.2024 do stredy 07.02.2024

Predpokladaný nástup žiakov na prezenčné vyučovanie je vo štvrtok, 08.02.2024

v závislosti od aktuálneho zdravotného stavu žiakov a PZ.

Prosíme zákonných zástupcov, aby počas stredy, 07.02.2024 dali škole vedieť, či ich dieťa nastúpi na prezenčné vyučovanie.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty