,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Zápis do školy

Informácie pre rodičov

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 10.04.2024

Spôsob zapisovania detí do 1. ročníka (vyberte si jeden zo spôsobov)

Prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára v aplikácii Škola na webe https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsdstreda  . Nie je potrebné sa prihlásiť, tlačivo sa nachádza na úvodnej strane vľavo hore, vedľa ikony Škola na webe. (Elektronickú Prihlášku na vzdelávanie v základnej škole je možné vyplniť len v čase riadneho zápisu. V inom termíne môžete použiť jej papierovú formu.)

 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky obomi zákonnými zástupcami poštou, tlačivo nájdete v Tlačivách na stiahnutie
 • Zápis papierovou formou. Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť prihlášku v listinnej podobe (tlačivo 014 MŠVVaŠ SR) osobne v základnej škole alebo si ju stiahnuť z webového sídla základnej školy. Po vyplnení a podpísaní prihlášku osobným odovzdaním v čase zápisu. Je potrebné priniesť kópiu Karty poistenca dieťaťa, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu na kontrolu správnosti údajov.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (všetky deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov do 31.08.2018). Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy. Rodič dieťaťa, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova (ďalej len „zákonný zástupca“) je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2024. Riaditeľ základnej školy do 30. júna 2024 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 školského zákona.

Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 •  jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť
  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 •  jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
 •  vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy Písomné vyhlásenie o prekážke pri získavaní súhlasu druhého zákonného zástupcu).

Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha Písomné vyhlásenie o doručovaní písomností).
Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Najčastejšie otázky

 • má kvalifikované učiteľky na všetky predmety,
 • má školský vzdelávací program zameraný na ľudové zvyky a tradície a ekológiu a ochranu životného prostredia,
 • sa žiaci učia podľa ročníkov v štyroch samostatných triedach s e-beam tabuľami,
 • má pre žiakov k dispozícii ŠKD od 6:30 – 16:00h s kvalifikovanou vychovávateľkou,
 • zapája sa do projektov,
 • zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka formou krúžku,
 • má bohatú ponuku krúžkovej činnosti (Športový a pohybový krúžok, Hráme sa na PC, Tanečný krúžok, Krúžok ANJ, Krúžok šikovných rúk, Dramatický krúžok…)
 • má moderne zariadenú učebňu s prístupom na internet s e-beam tabuľou a PC zostavou pre každého žiaka,
 • má vlastnú školskú jedáleň,
 • má vzorne udržiavané okolie areálu školy a príjemné a upravené triedy,
 • organizuje výlety, exkurzie, výstavy výrobkov žiakov, návštevy divadelných predstavení a pod.,
 • pravidelne koná Akadémiu ku Dňu rodiny a Vianočný program, kultúrne programy podľa požiadaviek organizácií v obci,
 • pravidelne sa zúčastňuje športových súťaží,
 • robí dni blokového vyučovania, Deň jablka, Deň Zeme, Deň zdravej výživy, Deň školských knižníc, Dni ľudových tradícii, a iné,
 • má multifunkčné ihrisko,
 • má školskú knižnicu s denným prístupom pre deti.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

Do 1.ročníka je potrebné zapísať aj dieťa:

 • pri ktorom uvažujete o  pokračovaní vzdelávania v materskej škole,
 • so zdravotným znevýhodneným,
 • žijúce so zákonným zástupcom mimo územia Slovenskej republiky,
 • pri ktorom uvažujete o domácom vzdelávaní a spĺňate kvalifikačné predpoklady, 
 • Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a
  absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného
  zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a
  dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca
  preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy

OZNAM CPPPaP Galanta 

Ak  majú rodičia pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, môžu sa objednať na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

 • Zákonný zástupca zapíše dieťa na základnú školu v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – teda na spádovú základnú školu alebo pre svoje dieťa vyberie inú základnú školu v meste či mimo mesta.  
 • Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy. 

Spôsob zapisovania detí do 1. ročníka (vyberte si jeden zo spôsobov)

 • zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky obomi zákonnými zástupcami poštou, tlačivo nájdete v Tlačivách na stiahnutie
 • prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára v aplikácii Škola na webe https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsdstreda  . Nie je potrebné sa prihlásiť, tlačivo sa nachádza na úvodnej strane vľavo hore, vedľa ikony Škola na webe. (Elektronickú Prihlášku na vzdelávanie v základnej škole je možné vyplniť len v čase riadneho zápisu. V inom termíne môžete použiť jej papierovú formu.)
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky obomi zákonnými zástupcami poštou, tlačivo nájdete v Tlačivách na stiahnutie.  Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť prihlášku v listinnej podobe (tlačivo 014 MŠVVaŠ SR) osobne v základnej škole alebo si ju stiahnuť z webového sídla základnej školy. Po vyplnení a podpísaní doručí prihlášku osobným odovzdaním v čase zápisu. Vstup do budovy len s ochrannými prostriedkami na ústach a nose a s dodržaním ostatných hygienických opatrení. Je potrebné priniesť kópiu Karty poistenca dieťaťa, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu na kontrolu správnosti údajov.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Prihláška do školy

Elektronická prihláška

Nie je potrebné sa prihlásiť, tlačivo sa nachádza na úvodnej strane vľavo hore, vedľa ikony Škola na webe.

Papierová prihláška

Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, stiahnite si papierovú formu prihlášky.

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ

Prihláška na etickú/náboženskú výchovu

Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa/zástupcu zariadenia k elektronickej prihláške

Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Žiadosť o vzdelávanie v zahraničí

Zákonní zástupcovia zapíšu dieťa prostredníctvom  elektronickej alebo papierovej prihlášky. Zároveň je potrebné  vypísať tlačivo „Žiadosť -plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR“.

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Žiadosť o domáce vzdelávanie

Zákonní zástupca zapíše dieťa prostredníctvom elektronickej alebo papierovej prihlášky. Do poznámky uvedie, že má záujem o domáce vzdelávanie. Tlačivo „Žiadosť -povolenie individualneho vzdelavania“ doručí do školu až s polu s požadovanými dokladmi.

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky formou individuálneho vzdelávania