,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Školský klub detí

Poplatky v školskom klube detí

Žiakov do ŠKD prijímame na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa. 

Čiastočná úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD

Výška tohto príspevku je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Dolná Streda č. 8/2022 zo dňa 14.12.2022 s platnosťou od 01.01.2023 a jeho dodatkom č.1 účinným od 01.01.2024 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach, ktorých je obec Dolná Streda zriaďovateľom.

Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca  mesačne sumou 20,00 € na jedno dieťa. Príspevok  sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok v školskom klube detí sa za dieťa neuhrádza,  ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Odhlásiť dieťa  zo ŠKD je potrebné uskutočniť písomnou formou.

Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok ŠKD do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani pri upozornení na omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD. 

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD

Výchovný program ŠKD

Školský poriadok ŠKD