,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Dokumenty školy

Školský poriadok ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ