,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Naša škola

Charakterisktika školy

Poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1.stupňa. Žiaci sa vyučujú v štyroch triedach s moderným vybavením a e-beam tabuľami.

Žiakov zaujme bohatá krúžková činnosť, podpora vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach.

V budove sa nachádza päť učební, z toho jedna je učebňou informatiky s PC zostavou pre každého žiaka. Škola má školskú knižnicu, útulný školský klub aj vlastnú jedáleň. Obedy sa dovážajú z neďalekej obecnej materskej školy.

Prostredie  je pre žiakov vyhovujúce, dvor je trávnatý, okolie je vysadené kríkmi a stromami. V areáli školy sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré žiaci využívajú aj na hodinách telocviku. Nakoľko škola nemá vlastnú, môže používať neďalekú obecnú telocvičňu nie len na telesnú výchovu ale aj pri rôznych príležitostiach – výchovné koncerty, kultúrne programy, karneval…. Polohou veľmi blízke povodie Váhu poskytuje priestor na hodiny telesnej výchovy, prírodovedy, na didaktické hry, turistické pochody, vychádzky, sezónne športové a pohybové hry.

 Budova školy je zrekonštruovaná, zateplená. Používaním slnečných kolektorov na kúrenie a ohrev teplej vody sa zaradila medzi ekologické budovy ohľaduplné k životnému prostrediu, ktoré efektívne čerpajú energiu z prírodných a obnoviteľných zdrojov.

V základnej  škole pracujú tri kvalifikované učiteľky a jedna vychovávateľka v ŠKD  s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou.  Náboženskú výchovu vyučuje miestny pán farár.

Zamestnanci

Mgr. Anna Miháliková – riaditeľka, triedna učiteľka 3.S

Mgr. Petra Hrčková - triedna učiteľka 4.A

Mgr. Lenka Hercegová – triedna učiteľka 2.A

Peter Jamrich – učiteľ anglického jazyka

Mgr. Martin Ferenc – učiteľ náboženskej výchovy

Hana Fidlerová – vychovávateľka v ŠKD

Jana Šandorová – školníčka, upratovačka

História školy

Históriu vývoja školstva v Dolnej Strede môžeme rozdeliť do 3 období.

  • 1. Obdobie pred rokom 1945, kedy na území Dolnej Stredy sídlila 6-triedna  Rímsko-katolícka ľudová škola.
  • 2. Obdobie od roku 1945 po rok 1984 s reorganizáciami v školstve.
  • 3. Obdobie od roku 1984 po súčasnosť s dôležitými zmenami.

1. Obdobie

Na území Dolnej Stredy nad Váhom sídlila 6-triedna Rímskokatolícka ľudová škola so školským správcom Pavlom Javorským a 2-triedna obecná ľudová škola, predchodkyňa materskej školy so správcom Gašparom Bublincom, resp.Hedvigou Solčányovou.

2. Obdobie

Hneď po skončení II.svetovej vojny otvorili 6-triednu Štátnu ľudovú školu. Jej  prvým riaditeľom bol Viliam Matuška, ktorý v tejto funkcii pôsobil až do roku 1973. Post zástupcu zastával Karol Banič. Neskôr to bola Národná škola.

3. Obdobie

Rozšírili počet tried a jej názov bol Osemročná stredná škola so širokým kolektívom pedagógov. Pôsobenie niektorých učiteľov na škole bolo krátkodobé, keď zmenili pracovisko z rôznych dôvodov, väčšina však zostávala. Na škole pôsobili títo učitelia:                          

Marta Brezanská, Marta Dorčáková, Mária Zungovská, Oľga Novotová, Edita Janusová, Elena Solčányová, Elena Štefániková, Terézia Radimáková.

V priebehu 20 rokov, sa v škole vystriedali viacerí učitelia. Prišli títo učitelia: Oto Pauko, ktorý pôsobil aj na poste zástupcu riaditeľa, Elena Filová, Ľudmila Furková, Alžbeta Juríková, Anna Rentková, Magda Morvayová, Marta Koleničová, František Ondruška, Imrich Pinter. V školskom roku 1961/62 uzákonila vláda ČSR 9-ročnú povinnú dochádzku /ZDŠ/. Prvý stupeň tvorili ročníky 1-5. Riaditeľom naďalej zostáva Viliam Matuška a do funkcie zástupcu je dosadený Ľudovít Remenár. Niektorí učitelia sa rozlúčili s kolektívom a na ich miesta prišli ďalší: Alžbeta Lomnická, Mária Čmelková, Alica Dulovičová, Klára Hujerová, Vladimír Puchart, Pavol Kollár, Ľudmila Dúbravčíková, Irma Vrbová, Mária Ščipáková, Eva Remenárová, Irena Megová, Mária Pancnerová, Marta Dubovanská, Elena Bučková, Ružena Dikyová, František Ondruška, Oľga Vavrišová, Pavol Kollár, Anna Vašková, Pavol Surový, Mária Kulasová, Karol Scherhaufer, Vladimír Puchart, Marta Majtánová, Mária Gajarská, Gajarský Emil Igazová, Melo, Kahovcová, Ľudovít Hlaváč.

Do školy v Dolnej Strede chodili na II.stupeň i žiaci z Váhoviec. Počet žiakov napr. koncom 60-tych rokov dosahoval úctyhodné číslo 349, koncom 70-tych rokov 357, koncom 80-tych rokov 207.  Škola využívala 3 budovy:  vlastnú na Seredskej ceste, cirkevnú budovu pri kostole a dokonca drevenú chatu s dvomi triedami pri Váhu, ktorú dostala od Povodia Váhu.    

Ďalšia zmena nastala v školskom roku 1973/74 kedy bola vymenovaná za riaditeľku školy Elena Bučková. Jej zástupcom sa stal Jozef Titko a po dvoch rokoch sa zástupkyňou stala Viera Kováčová. Kolektív školy sa stabilizoval, zmeny nastali len ojedinele. V tom čase doplnil učiteľov Alexander Franta, Emília Poláková, Ružena Ternényová, Edita Valenčíková, Edita Novosadová…    

Experiment s otvorením samostatnej cigánskej triedy trval od škol. roka 1974/75 do 1982/83. V školskom roku 1983/84 otvorili na škole oddelenie školskej družiny pre žiakov, ktorí zostávali v škole v popoludňajších hodinách. Vychovávateľkou bola Antónia Benková. V školskom roku 1984/85 nastala najväčšia zmena, pretože rozhodnutím ONV odboru školstva v Galante bol II. stupeň premiestnený do školy v Seredi z dôvodu klesajúceho počtu žiakov a potreby naplniť novopostavenú školu v Seredi na Fándlyho ulici. Na území obce zostal I. stupeň. Do funkcie riaditeľky bola vymenovaná Marta Kuklišová, ktorá pôsobila vo funkcii riaditeľky do roku 2009. Kolektív učiteliek na I.stupni tvorili: Edita Janusová, Oľga Novotová, Mária Ščipáková a Anna Vašková, vychovávateľka. Počet zapísaných žiakov bol 75.    

Tento počet sa udržal s menšími rozdielmi až do roku 1997. Po tomto roku sa počet žiakov znižoval aj preto, že rodičia zapisovali svoje deti do sereďských škôl. To spôsobilo, že v školskom roku 1999/2000 sa museli triedy spájať. Najskôr bola škola trojtriedna, potom dvojtriedna s počtom žiakov 27. Do 1. ročníka však rodičia zapísali 16 žiakov. Po osamostatnení I. stupňa učili na tunajšej škole tieto učiteľky: Elena Polednáková, Mária Füzeková, Anna Lomenová, Ingrid Bohušová, Silvia Jacková, Andrea Holčíková, Ľubica Kováčiková, Karin Ščasná, Zdena Žáková, Mária Kovandová, Kvetoslava Mrvová, Alžbeta Černá, Silvia Paštéková, Mgr. Viera Kremzová, Ľubica Kovačiková, Simona Helienková .    

Vychovávateľkou bola Zuzana Chalúpková.