,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ZMENY V ŠKOLSKOM SEMAFORE

Vážení rodičia,

 dovoľte mi, aby som vám zhrnula niektoré opatrenia nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022. Manuál je aktualizovaný k 19. 1. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/  – súbory na stiahnutie.                     

 Z týchto zmien vyplýva, že vždy v pondelok, pred nástupom do školy, musí každý žiak odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Rodič ho vypíše v papierovej podobe (vytlačíte si ho v Škole na webe, je k dispozícii aj na vrátnici školy), alebo ho vyplní online v Škole na webe (prihlásite sa do aplikácie Škola na webe, vpravo hore je ikona 3 čiarky, Covid-19, vľavo hore je ikona + znamienko plus. Keď naň kliknete, otvorí sa okno, v ktorom vybrané tlačivo online overíte kliknutím na ULOŽIŤ.)

Znenie uvedených zmien:

1. Školy a vzdelávanie – sa vyučujú prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, CŠPP, školské jedálne , VŠ – zdravotnícke a sociálne odbory, výkon praxe, záverečné skúšky.

2. Mimovyučovacie aktivity –  Mimovyučovacie aktivity sa organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnú vyhlášku 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

3. Distribúcia antigénových samotestov v počte 5 kusov na žiaka v novom kalendárnom roku 2022 bude závisieť od: 1. prejaveného záujmu zo strany rodičov, 2. správne vykázaného počtu samotestov, ktoré školy dostali z okresného úradu v sídle kraja v roku 2021 v online formulári „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“ na webovej stránke https://covid2021.iedu.sk/ . O ďalšiu várku samotestov v počte 5 kusov na žiaka (balené v krabiciach po 5 kusov) môžu zažiadať školy, ktoré už prostredníctvom online formulára „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“ vykázali, že aspoň 50% testov bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných. O samotesty je možné zažiadať prostredníctvom Regionálnych úradov školskej správy, ktorých kontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, v časti Súbory na stiahnutie. V prípade, že daná škola nevykazuje aspoň 50% vykonaných Ag samotestov z celkového počtu distribuovaných Ag samotestov z Regionálneho úradu školskej správy, Ag samotesty budú vydané individuálne, len žiakom, ktorých rodičia vykazujú spotrebu na minimálnej úrovni 50%. Kontrolu spotreby vykonávajú Regionálne úrady školskej správy. Keď škola dosiahne kolektívne spotrebu Ag samotestov za všetkých žiakov na minimálnej úrovni 50 %, môže 11 regionálny úrad vydávať Ag samotesty pre danú školu podľa sumárnej požiadavky školy o vydanie Ag samotestov a už nebude kontrolovať individuálnu spotrebu žiakov.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty