,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ZMENA VÝŠKY POPLATKOV

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2022 účinného dňom 01.01.2023 sa podľa § 2 mení výška stravného na 1,90 €/1 deň. Poplatok je potrebné uhradiť vždy do 15-teho v aktuálnom mesiaci.

Zároveň vám oznamujeme, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2022 účinného dňom 01.01.2023 podľa § 3 ods. 1 Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka v sume 10,00 €. Poplatok je potrebné uhradiť vždy do 15-teho v aktuálnom mesiaci.

Úplné znenie obidvoch VZN si môžete prečítať na webovej stránke Obce Dolná Streda.

Mgr. Anna Miháliková, riaditeľka školy

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty