,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

PRECHOD NA DIŠTANČNÝ SPÔSOB VZDELÁVANIA

OZNAM

Rozhodnutie:

RÚVZ so sídlom v Galante č. AA/2022/00420/000490 Sp zo dňa 28.01.2022 ako orgánu príslušného podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods.3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z.z.“) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol takto:

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 sa nariaďuje účastníkovi konania: Obec Dolná Streda, č. 650, 925 63 Dolná Streda, IČO: 00611638, na základe epidemického výskytu laboratórne potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobujúci ochorenie COVID-19 u zamestnanca základnej školy, zákaz prevádzky na Základnej škole, ul. Jána Majku 695, 925 63 Dolná Streda, od 29.01.2022 – 02.02.2022 vrátane. Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.

Z rozhodnutia RÚVZ určuje riaditeľka ZŠ Jána Majku pre žiakov dištančný spôsob vzdelávania v termíne od 29.01.2022 – 02.02.2022 z dôvodu uzatvorenia školy pre potvrdený prípad ochorenia COVID-19.

Riaditeľka Základnej školy Jána Majku v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom Základnej školy Jána Majku z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia Covid-19 riaditeľské voľno na deň 03.02.2022

Pokiaľ sa v triede nevyskytne ďalší pozitívny prípad na ochorenie COVID-19, prezenčný spôsob vyučovania bude v škole obnovený v pondelok 07.02.2022. Žiaci sa môžu vrátiť do školy len v prípade bezpríznakovosti. Pred návratom do školy je potrebné použiť samotest a poslať tlačivo o bezpríznakovosti.

Mgr. Anna Miháliková, riaditeľka školy

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty