,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

POKRAČOVANIE V DIŠTANČNOM SPÔSOBE VZDELÁVANIA

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy Obec Dolná Streda a jej štatutárneho zástupcu PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho a po dohode s RÚVZSR so sídlom v Galante

riaditeľka Základnej školy Jána Majku v Dolnej Strede vydáva

R O Z H O D N U T I E

o dištančnom spôsobe vzdelávania žiakov z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu pedagogických zamestnancov.

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a potreby zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu mením formu vzdelávania z prezenčnej na dištančnú:

termín: od štvrtka 17.02.2022 do odvolania.

Predpokladaný nástup žiakov na prezenčné vyučovanie je v pondelok 21.02.2022, v závislosti od aktuálneho zdravotného stavu PZ (presné informácie nájdete 20.02.2022 na webovej a facebookovej stránke školy).

Žiaci sa môžu vrátiť do školy len v prípade bezpríznakovosti. Pred návratom do školy je potrebné použiť samotest a poslať tlačivo o bezpríznakovosti.

Odôvodnenie:

Rozhodnutie vydané na základe dôvodov:

– ochrana zdravia zamestnancov, žiakov a ich rodinných príslušníkov,

– karanténne opatrenie tried s potvrdenými pozitívnymi prípadmi,

– snaha zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19,

– karanténne opatrenie zamestnancov školy,

– efektívnosť a kontinuita výchovno-vzdelávacieho procesu,

– dôkladná dezinfekcia priestorov.

   Mgr. Anna Miháliková

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty