,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

NÁVŠTEVA PANI PREVENTISTKY

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante (ďalej len CPPPaP ) na základe dlhoročnej kvalitnej spolupráce s našou školou v oblasti preventívnej starostlivosti, realizuje pre žiakov školy skupinové aktivity – odbornú starostlivosť v oblasti prevencie – zameranú na:

vytváranie pozitívnejšej sociálnej klímy a vzťahov v triede, na rozvoj empatie, na ovládanie impulzívnosti a zvládnutie svojho hnevu konštruktívnym spôsobom, na riešenie problémov

Pani preventistka Mgr.Kristína Vendéghová sa stretáva so žiakmi raz týždenne a prostredníctvom preventívneho programu Druhý krok hravými aktivitami rozoberá problémy, pocity žiakov a ukazuje im spôsoby, ako ich zvládnuť.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty